Verksamhetsberättelse 2018 - 2019

22.08.2019 kl. 06:00

HEM OCH SKOLA I TÖLÖ r.f.

 

Verksamhetsberättelse för läsåret 2018-2019

 

Verksamhets- och räkenskapsperiod

Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod började den 1 augusti 2018 och slutade den 31 juli 2019.

 

 

Styrelsen

Styrelsen har bestått av följande  medlemmar:

 

Harriet Katajisto, ordförande

Maria Sundblom-Lindberg, sekreterare 2018

Cirkulerande sekreterare under våren 2019

Ronja Addams-Moring, info- och webbansvarig

Tiina Luukkonen, kassör

Pauliina Turakka-Purhonen, Anja Bargum och Laura Lindberg som föräldrarepresentanter.

Laila Rebers-Holländer lärarrepresentant och Willjam Fagerström som elevrepresentant.

 

Verksamhetsgranskare

Timo Veijola har fungerat som föreningens ordinarie verksamhetsgranskare.

 

 

Styrelsens möten

Förutom årsmötet 30.10.2018  har styrelsen samlats till 8 möten. Mötesdatumen har varit 6.9 (konstituerande), 10.10, 6.11, 12.12,22.1, 25.2, 15.4 samt 5.6.

 

 

 

Verksamhet

Verksamhetsåret 2018-19 var det fjärde året i den sammanslagna skolan Tölö gymnasium. Styrelsen har fokuserat på att specifikt stöda sådan verksamhet, initierad av såväl lärare som studeranden, som var ägnad att öka trivseln och gemenskapen bland studerandena och skolans vuxna.

 

Bland de mera traditionella aktiviteterna kan nämnas att Hem och skola stödde tvåornas Gammeldans 15.2,  gymnasiets traditionella Vinterbal 28.2 och hela skolans Crazy race 31.5 , vilka ordnas av Studerandekåren.

 

Föreningen har med hjälp av medlemsavgifter och stöd från Stiftelsen Tre smeder kunnat bjuda eleverna på teaterbesök, i skolans regi. Dessutom administrerar föreningen lärarnas ansökningar till

 

 

Stiftelsen Tre smeder för vissa specialprojekt, såsom studiegruppernas resor till Berlin, S:t Petersburg och Stockholm. Föreningen har också understött med bidrag till bland annat inredningskostnader för SKS-rummet, trakteringen till Tölö Syndrom-kvällen och kvällslinjens kaffekassa. 

 

Föreningen samarbetade hela året, som vanligt, tätt med såväl lärare som studerande. Skolan utnyttjade Förbundet Hem och Skolas föreläsarexperter och ordnade morgonsamlingar med aktuella teman.

 

I december ordnade föreningen en glöggkväll för lärarna och föräldrarna i hummasalen. Styrelsens vårfest vid Tölö viken gick av stapeln den 5.6.

 

Ekonomi

Vid verksamhetsperiodens början i augusti var det ingående saldot ca 6 800 euro.

På inkomstsidan har de huvudsakliga intäkterna bestått av medlemsavgifterna à 50 euro som sammanlagt utgjorde 2 050 euro samt av att Stiftelsen Tre Smeder beviljat föreningen 7 600 euro,  varav 3 000 euro går till studiegruppens resa till S:t Petersburg, 3 000 euro till geografigruppens resa till Berlin samt 2 800 euro till konstlinjens resa till Stockholm (ingick i ansökan till Tre Smeder).

 

Beviljade anslag

Styrelsen har valt att bevilja anslag för verksamhet som gagnar så många studeranden som möjligt.

De största posterna har varit, teaterbesök, skolans vinterbal och gammeldans samt studieresor som vissa lärare har gjort med sina grupper.

 

Bemärkelse

Styrelsen tackar skolans rektor, lärare och studerande för året som gått.

Den nuvarande styrelsen tackar också de styrelsemedlemmar som avgår vid verksamhetsperiodens slut.

 

Harriet Katajisto

Ordförande                                

Harriet Katajisto